MDS Kancelaria


 

Witamy w MDS Kancelarii 

 
MDS Kancelaria skupia radców prawnych posiadających specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie wynikające z praktyki zdobytej w największych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. MDS Kancelaria koncentruje się na świadczeniu kompleksowego doradztwa prawnego i podatkowego uwzględniającego potrzeby danej branży.Aktualności 


Opinia z zakresu pomocy publicznej dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W październiku 2015 roku MDS Kancelaria przygotowała dla CUPT w Warszawie kolejną opinię prawną w tematyce pomocy publicznej. Tym razem w zakresie ustalenia czy pomoc publiczna udzielona wskazanemu Beneficjentowi (jeden z portów lotniczych) jest traktowana jako pomoc udzielna na każdy projekt czy też łącznie jako pomoc udzielona Beneficjentowi oraz czy możliwe jest aneksowanie umowy o dofinansowanie w kontekście zapisów zawartych w „Wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych”.


Opinia o pomocy publicznej dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W październiku 2015 roku MDS Kancelaria przygotowywała dla CUPT w Warszawie opinię prawną w zakresie ustalenia czy współfinansowanie opisanej przez Beneficjenta (jeden z portów lotniczych) inwestycji traktowane będzie jako pomoc publiczna. Opinia jest niezbędna w celu przygotowania się do aplikowania o środki UE w ramach POIiŚ 2014 – 2020 w kontekście dopuszczalnego limitu pomocy publicznej.

Sporządzenie projektu wniosku do Izby Skarbowej o interpretację w zakresie rozliczania podatku VAT. W październiku 2015 roku zespół MDS Kancelarii rozpoczął dla jednej z częstochowskich spółek komunalnych prace nad przygotowaniem wniosku do Izby Skarbowej o interpretację dotyczącą podatku VAT w zakresie  zmian w jego rozliczaniu (tzw. proporcji). 

Koncepcja prawna możliwości restrukturyzacji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.
Z początkiem października 2015 roku MDS Kancelaria rozpoczęła prace nad opracowaniem wielowariantowej koncepcji prawnych możliwości restrukturyzacji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych (GZUKiM), który jest obecnie zakładem budżetowym Gminy Lubin.


Analiza prawna dotycząca zasad organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze powiatowym. We wrześniu 2015 roku zespół MDS Kancelarii przygotował dla Starostwa Powiatowego w Lubinie analizę możliwości dla organizacji i finansowania autobusowego transportu zbiorowego, dla którego organizatorem jest jednostka szczebla powiatowego.  


Opinia o podmiotach wewnętrznych powiązanych. W marcu 2015 roku MDS Kancelaria przygotowała dla jednej ze spółek komunalnych z siedzibą w Bydgoszczy opinię prawną formie projektu pisma do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą możliwości zastosowania modelu podwykonawstwa pomiędzy dwoma podmiotami wewnętrznymi Gminy Miasta Bydgoszcz, przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań prawnych a także realizowanego projektu unijnego. 

Aktualizacja obszaru aglomeracji. W styczniu 2015 roku MDS Kancelaria we współpracy ze specjalistami ds. środowiska REFUNDA rozpoczęła prace nad wykonaniem aktualizacji analizy funkcjonalnej i zmian aglomeracji „KPOŚK” na terenie dolnośląskiej gminy Kobierzyce. Aktualizacja zostanie wykonana w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

 

Doradztwo dla Wałbrzycha. Z początkiem września 2014 roku MDS Kancelaria rozpoczęła współpracę z Miastem Wałbrzych w zakresie doradztwa dotyczącego jednej ze spółek celowych - miejskich.  


Doradztwo prawno-podatkowe dla Częstochowy. Z początkiem czerwca 2014 roku MDS Kancelaria rozpoczęła współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Częstochowie w zakresie doradztwa prawno-podatkowego.


Zlecenie na rzecz ZTM Poznań.
Pod koniec lutego 2014 roku zespół MDS Kancelarii, przy wsparciu specjalistów REFUNDA, rozpoczął realizację dużego projektu doradczego dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu związanego m.in. z nowym, wskaźnikowym modelem rozliczeń przewoźników, w tym także MPK w Poznaniu.


Opinia dla MZK Jelenia Góra. W lutym 2014 roku zespół MDS Kancelarii przygotował przy wsparciu specjalistów REFUNDA opinię prawno-ekonomiczną dotyczącą zgodności z prawem zewnętrznym oraz zapisami umowy wykonawczej kalkulowania rekompensaty za rok 2012 w świetle przedstawionego Miastu przez Spółkę rocznego rozliczenia.


Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla SOM w Szczecinie. W pierwszym kwartale 2014 roku zespół radców prawnych MDS Kancelarii przygotowywał wybrane elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczących projektu Wzmacniania obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Doradztwo dla MRR we współpracy z KPMG. W sierpniu 2013 roku zespół radców prawnych MDS Kancelarii rozpoczął - we współpracy i na zlecenie międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych KPMG - świadczenie doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zagadnień dotyczących wdrażania projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Usługi te będą świadczone do 2015 roku.

Opinia o VAT w rekompensacie i wniosek do Urzędu Skarbowego o interpretację. Zespół MDS Kancelarii w okresie czerwiec-lipiec 2013 roku przygotował dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim opinię opinię z zakresu prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania podatkiem VAT rekompensaty na pokrycie kosztów dla podmiotu wewnętrznego, a także prawa do odliczenia VAT-u w części dotyczącej nabycia towarów i usług dla zakresu powierzonego przez Gminę. MDS Kancelaria sporządziła również wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w powyższym zakresie.
 
Prelekcja podczas szkolenia dotyczącego nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Radca prawny MDS Kancelaria wystąpił z prelekcją podczas kolejnego spotkania z cyklu szkoleń "Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych", organizowanego w dniach 4-5 lutego 2013 roku w Łodzi przez ogólnopolską spółkę Abrys Szkolenia i Konferencje. Spotkania dofinansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekspert MDS Kancelaria współprowadził sesję dotyczącą "Przyjęcia prawa miejscowego - studium przypadków". 


Nowy portal o gospodarce odpadami dla samorządów.
W grudniu 2012 roku zespół ekspertów MDS Kancelarii we współpracy ze specjalistami ds. gospodarki odpadami REFUNDA przygotowywał zagadnienia merytoryczne niezbędne do rozbudowy nowego portalu o gospodarce odpadami www.rewolucjawsmieciach.pl i nowych przepisach w tym zakresie, a także przeprowadzi wybrane sesje szkoleniowe dla samorządów w ramach "Ogólnopolskiego programu szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami" realizowanego przez MUNICIPIUM SA i współfinansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Gospodarka odpadami - wszystko o gminnych uchwałach, które należy podjąć jeszcze do końca 2012 roku.
W związku z pojawieniem się listopadowego wydania „Przeglądu komunalnego” (Wydawnictwa Komunalne Abrys), polecamy dodatek specjalny tego numeru pt.: „Rewolucja odpadowa w uchwałach gminnych”, którego w całości autorami są prawnicy MDS Kancelarii, która jest częścią grupy REFUNDA. Wersja elektroniczna artykułów z dodatku znajduje się do poczytania w zakładce Publikacje


Kontrola w Urzędzie Miasta Wrocławia.
W okresie październik-grudzień 2012 roku zespół radców prawnych MDS Kancelarii wspomagał prace Zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej RMW w zakresie kontroli efektywności zarządzania mieniem komunalnym, a dotyczącym pustostanów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe we Wrocławiu. 


Audyt prawny dla Kalisza.
We wrześniu 2012 roku radcowie prawni MDS Kancelarii wspomagają zespół REFUNDA w zakresie audytu prawnego umowy wykonawczej (powierzeniowej), zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o., w tym przeprowadzone zostanie badanie jej zgodności z przepisami Rozporządzenia (WE) 1370/2007 i Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zaproponowany projekt zmian. Umowa zostanie także przeanalizowana pod kątem pomocy publicznej, jaką w formie rekompensaty, otrzymuje od Miasta ww. Spółka.  


Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami dla 10 dolnośląskich gmin.
Od połowy sierpnia 2012 roku radcy prawni MDS Kancelarii wspomagają zespół ekonomistów i inżynierów spółki REFUNDA w zakresie prac prowadzonych na rzecz 10 gmin skupionych w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława dotyczących kompleksowego wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, zgodnego ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 32 poz. 622, z późn. zm.).


Artykuł radcy prawnego MDS Kancelarii we Wspólnocie.
Zachęcamy do lektury artykułu merytorycznego naszego radcy prawnego Marcina Maciochy o działaniach antykonkurencyjnych gmin w zakresie funkcjonowania lokalnego rynku transportu zbiorowego, który ukazał się w tygodniku Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Tytuł artykułu: "Monopolem w przewoźników" - wydanie nr 27/28 z dnia 16 lipca 2012 roku.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Informujemy, iż w drugiej połowie 2012 roku zespół składający się z radców prawnych MDS Kancelarii oraz ekonomistów i inżynierów ds. gospodarki odpadami REFUNDA opracował na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego metodologię obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami”.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
MDS Kancelaria doradza we wdrażaniu unijnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Informujemy, że od lipca 2012 roku zespół radców prawnych rozpoczął świadczenie usług prawnych polegających na bieżącej obsłudze prawnej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie wdrażania projektów tzw. 7. osi priorytetowej (Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji) oraz 8. osi priorytetowej (Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki) POIG. Więcej o Programie na: www.poig.gov.pl


Gospodarka odpadami w gminach
.
Informujemy i przypominamy, iż samorządy mają pół roku od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na nowelizację swoich regulaminów o czystości i porządku w gminach. Plany wojewódzkie powinny być gotowe do końca czerwca 2012r. Ponadto gminy, do końca roku 2012, są zobowiązane do podjęcia uchwał w sprawie metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, o terminach, częstotliwości i trybie uiszczenia opłat, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat składanej przez właściciela nieruchomości oraz dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym m.in. ilość i częstotliwość odbioru odpadów. Zespół specjalistów ds. gospodarki odpadami MDS Kancelarii w kooperacji z firmą doradczą REFUNDA zaprasza do współpracy i służy pomocą w zakresie kompleksowego owego wdrażania powyższych zmian. 

 
Tramwaj Fordon w Bydgoszczy. Informujemy, iż od stycznia 2012 roku zespół radców prawnych MDS Kancelarii rozpoczął świadczenie usług doradczych w zakresie pomocy publicznej oraz realizacji inwestycji budowy nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy do dzielnicy Fordon. Wartość projektu to ok. 420 mln PLN. Projekt współfinansowany jest ze środków PO IiŚ.


Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
Informujemy, iż w listopadzie 2011 roku zespół radców prawnych MDS Kancelarii rozpoczął w kooperacji z międzynarodową firmą doradczą URS/Scott Wilson Polska prace nad modelem prawnym oraz oceną ryzyka w zakresie pomocy publicznej w projekcie modernizacji taboru kolejowego przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Informujemy, iż MDS Kancelaria wygrała w listopadzie 2011 roku przetarg publiczny organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na świadczenie doradztwa prawnego dotyczącego pomocy publicznej, oceny występowania oraz sposobu udzielania pomocy publicznej w projektach lub programach dofinansowywanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Współpraca z Ministerstwem będzie trwała prawie rok czasu.