MDS Kancelaria

Gospodarka odpadami
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 32 poz. 622, z późn. zm.), zmieniła sposób i obowiązki gmin związane z gospodarką odpadami komunalnymi, nakładając na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi oraz powierzając gminom własność powstających na ich terenie odpadów. Gminy realizując powyższy obowiązek powinny dostosować zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie poprzez wprowadzenie nowych zasad dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów oraz przede wszystkim określić nowy model ekonomiczny wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zespół specjalistów ds. gospodarki odpadami MDS Kancelarii wraz z zespołem specjalistów, w tym inżynierów i ekonomistów firmy doradczej REFUNDA zaprasza do współpracy i służy pomocą oraz kompleksowym doradztwem w zakresie wdrażania  nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, w tym:

Doradztwo i przygotowanie wszystkich niezbędnych uchwał wraz z uzasadnieniem

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  • uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  • uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
  • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia usług


Doradztwo ekonomiczne, techniczne i prawne dla wdrożenia nowych rozwiązań

  • analiza rynku oraz analiza możliwych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej gminy
  • rekomendacja oraz analiza ekonomiczna (oszacowanie kosztów i przychodów)  wraz z prognozą na potrzeby budżetu dla wybranej i rekomendowanej metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z propozycjami stawek
  • rekomendacje w zakresie podziału gminy na sektory i w przypadku uzasadnienia takiego podziału, sporządzenie odpowiednich propozycji podziału oraz sektorów
  • przygotowanie, doradztwo  i rekomendacja wybranego sposobu poboru opłaty oraz jej windykacji
  • kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu przetargu na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne, w tym w szczególności ustalenie modelu rozliczeń oraz zakresu odpowiedzialności takiego podmiotu

Analizy prawne, techniczne oraz ekonomiczne w zakresie budowy instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych (spalarnie śmieci).


Informujemy i przypominamy, iż samorządy mają pół roku od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na nowelizację swoich regulaminów o czystości i porządku w gminach.


WYBRANE DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU MDS KANCELARII i REFUNDA W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Gmina Miasto Grudziądz
Doradztwo dotyczące wdrożenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Grudziądz obejmujące m.in. analizę ekonomiczną wraz z prognozą kosztów na potrzeby budżetu miasta, w tym wyznaczenie stawki opłaty wobec mieszkańca. Zlecenie w trakcie realizacji.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława
Kompleksowe wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami, zgodnego ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 32 poz. 622, z późn. zm.) dla 10 gmin wchodzących w skład Związku. Zlecenie w trakcie realizacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Opracowanie aktualizacji metodologii obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami”. Zlecenie w trakcie realizacji.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych - Kobierniki /k. Płocka

Doradztwo prawne w pełnym zakresie obsługi planowanej inwestycji dot. „Budowy instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych”, tj. od opracowania koncepcji (modelu prawno-finansowego w formule PPP) po przetarg na wyłonienie przedsiębiorstwa zainteresowanego budową spalarni odpadów.

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. - Sosnowiec
Doradztwo prawne i podatkowe dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytetu II: „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Działanie 2.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zgorzelec
Opracowania o charakterze prawnym (opinie i modele) i ekonomiczno-finansowym (analizy i modele) w ramach rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji – Wrocław
Analiza uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych dla projektu wspólnej przeróbki biofrakcji z odpadów komunalnych i osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Janówek we Wrocławiu do Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego biologicznego unieszkodliwiania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych Wrocławia i komunalnych osadów ściekowych powstających w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku.