MDS Kancelaria

Komunikacja miejska

MODELE ORGANIZACJI TRANSPORTU W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Kompleksowo opracowujemy i wdrażamy prawne modele organizacji publicznego transportu zbiorowego przy udziale operatora wewnętrznego w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1370/2007 oraz Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

AUDYT DOKUMENTÓW

Przeprowadzamy analizy dokumentów operatora wewnętrznego w celu ich dostosowania do przepisów Rozporządzenia 1370/2007 i Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym przede wszystkim:

- uchwały i zarządzenia właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego

- umowy i statuty spółek komunikacyjnych

- regulaminy organów spółek komunikacyjnych

UMOWY WYKONAWCZE

Przygotowujemy projekty umów wykonawczych zawieranych pomiędzy organizatorem a operatorem transporu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

UMOWY W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Przygotowujemy projekty umów w zakresie utrzymywania infrastruktury technicznej pomiędzy oragnizatorem transportu a operatorem transportu w szczególności w zakresie możliwości powierzenia utrzymywania infrastruktury technicznej w tym przystanków przez operatora wewnętrznego.